Privacyverklaring

ANNE BRASPENNING
PRAKTIJK BODYMIND TRAINING, COACHING EN THERAPIE

 

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens Vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

1. Toelichting op het Reglement

BodyMind Training, Coaching en Therapie (verder genoemd: BodyMind TC&T) mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft BodyMind TC&T de plicht om haar cliënten:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door BodyMind TC&T worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

2. De persoonsgegevens die BodyMind Training, Coaching en Therapie gebruikt en het doel van het gebruik

BodyMind TC&Tverwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je cliënt wordt of bent van BodyMind TC&T. Als je je aanmeldt voor nieuwsbrieven van BodyMind TC&T, via het contactformulier of op andere wijze contact met ons opneemt. BodyMind TC&T verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e- mailadres en gegevens over jouw gezondheidssituatie. De gegevens over jouw gezondheidssituatie worden alleen verwerkt wanneer we niet zonder deze gegevens de dienstverlening kunnen leveren. Deze gegevens stellen ons in staat om:
• de dienstverlening goed te kunnen leveren;
• financiële en administratieve afhandelingen uit te voeren;
• cliënten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

BodyMind TC&T verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de eigen organisatie, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die BodyMind TC&T met jou heeft gesloten;
• je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

• BodyMind TC&T verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door Anne Braspenning van BodyMind TC&T worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden BodyMind TC&T beveiligd tegen onbevoegde toegang.
De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in het digitale systeem. Een afgesloten kast voor papieren documenten;
• de medewerker van BodyMind TC&T heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan haar verstrekte persoonsgegevens;
• BodyMind TC&T heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
• jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie, deze termijn is voor dossiers 20 jaar na het afsluiten van de hulpverlening. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal BodyMind TC&T zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Mocht je nog meer informatie willen, een vraag, verzoek of een klacht hebben, neem dan contact op met Anne Braspenning:

info@annebraspenning.nl.
www.annebraspenning.nl

Anne Braspenning – Privacyreglement Mei 2018